Thế giới đang thay đổi nhanh hơn và cần có một tổ chức đầu tư mạnh vào phân tích dữ liệu. Tốc độ phát triển thông tin và công nghệ phát triển nhanh chóng đã tạo nền tảng cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới phát triển các mô hình cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng phân tích quy mô lớn. 

Trí tuệ nhân tạo là trung tâm của sự đổi mới lớn trên toàn thế giới. 

Bài viết này nêu ra 10 Cơ sở dữ liệu Dữ liệu lớn Nguồn mở Hàng đầu chiếm thị phần lớn trong ngành. Tốc độ phát triển thông tin và công nghệ phát triển nhanh chóng đã tạo nền tảng cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới phát triển các mô hình cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng phân tích quy mô lớn. Trí tuệ nhân tạo là trung tâm của sự đổi mới lớn trên toàn thế giới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.